Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z
bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
5) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
6) organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres nauki: 1,5 roku w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej (525 godz. zajęć

lekcyjnych + 140 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki uczeń nauczy się:
1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki
chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych
z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
We wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora BHP

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:
1) Podstawy prawa pracy
2) Techniczne bezpieczeństwo pracy
3) Ergonomia w procesie pracy
4) Zagrożenia w środowisku pracy
5) Język obcy zawodowy
6) Pracownia komunikacji interpersonalnej
7) Ocena ryzyka zawodowego
8) Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
9) Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
10) Praktyka zawodowa

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie:
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy