Technik administracji

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
2) udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
3) kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
4) sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
5) udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
6) prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
7) sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
8) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
9) przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Okres nauki: 2 lata w formie zaocznej – (700 godzin lekcyjnych + 140 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia w soboty i w niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00 – 21:00 + raz w miesiącu w piątek w godzinach 16:30 – 20:00).

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
2) nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
3) sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
4) prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
5) prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) administracji rządowej i administracjach specjalnych;
2) jednostkach samorządu terytorialnego (w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych);
3) samorządowych jednostkach organizacyjnych;
4) samorządach zawodowych, gospodarczych;
5) przedsiębiorstwach;
6) organach organizacji społecznych.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:
1) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 2) Podstawy administracji i prac biurowych. 3) Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych. 4) Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego. 5) Sporządzanie analiz i sprawozdań. 6) Język obcy zawodowy. 7) Język migowy. 8) Kompetencje personalne i społeczne.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji