Opiekun medyczny

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i
psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu.

Okres nauki: 1,5 roku w formie dziennej lub stacjonarnej (476 godz. zajęć lekcyjnych +

 531 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i
psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
3) doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
4) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem;
5) wykonywania czynności zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
6) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo- symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D- Metoda Hoppe;
7) wykonywanie wybranych czynności medycznych w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) przedsiębiorczość
2) bezpieczeństwo i higiena pracy
3) anatomia z fizjopatologią
4) opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
5) podstawy opieki medycznej
6) podstawy farmakoterapii
7) zarys gerontologii
8) zdrowie publiczne
9) podstawy działalności gospodarczej
10) język angielski zawodowy
11) język migowy
12) podstawy psychologii i etyki
13) informatyka
14) pierwsza pomoc
15) pracownia zabiegów higieniczno- pielęgnacyjnych i medycznych
16) działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
17) prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej
18) praktyka zawodowa:

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) oddziałach szpitalnych
2) domach pomocy społecznej
3) zakładach opiekuńczo-leczniczych
4) hospicjach
5) środowiskowych domach pomocy
6) domu pacjenta jako indywidualna opieka
7) domu pogodnej starości
8) domu samotnej matki

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED. 14 Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i Niesamodzielnej