Asystentka stomatologiczna

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3) przygotowywania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii;
4) przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;
5) prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

Okres nauki: 1 rok w formie dziennej lub stacjonarnej (665 godz. zajęć lekcyjnych + 140 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3) przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
4) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) bezpieczeństwo i higiena pracy
2) anatomia z fizjopatologią narządu żucia
3) materiałoznawstwo w stomatologii
4) ergonomia w stomatologii
5) dokumentacja gabinetu dentystycznego
6) organizacja ochrony zdrowia
7) pierwsza pomoc
8) podstawy psychologii i etyki
9) informatyka
10) język angielski zawodowy
11) język migowy
12) pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
13) pracownia techniki pracy w gabinecie dentystycznym
14) praktyka zawodowa