Terapeuta zajęciowy

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej:

1) budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
3) planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
5) ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Okres nauki: 2 lata w formie dziennej lub stacjonarnej (1330 godz. zajęć lekcyjnych + 210 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
1) Wspomagania i aktywizowania osób chorych i niepełnosprawnych stosując różne metody, formy oraz techniki terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji
2) Planowania indywidualnej i grupowej terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego
3) Działań mających na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) oddziałach szpitalnych
2) domach pomocy społecznej
3) zakładach opiekuńczo-leczniczych
4) hospicjach
5) środowiskowych domach pomocy
6) domu pogodnej starości
7) domu samotnej matki
8) warsztatach terapii zajęciowej
9) otwartych klubach seniora

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) bezpieczeństwo i higiena pracy
2) działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
3) anatomia z fizjopatologią
4) podstawy psychologii i etyki
5) język angielski zawodowy
6) pierwsza pomoc
7) promocja zdrowia
8) podstawy terapii zajęciowej
9) metodyka terapii zajęciowej
10) metody i techniki terapii zajęciowej
11) diagnozowanie w terapii zajęciowej
12) planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
13) praktyka zawodowa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej