Technik elektroradiolog

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii:

1) przygotowania bliższe pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
2) wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
3) wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych
wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków
promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej;
4) analizowania poprawności wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowania badań do opisu przez lekarza;
5) wdrażania i koordynowania programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia w zakresie elektroradiologii.

Okres nauki: 2,5 roku w formie dziennej   (2200 godz. zajęć lekcyjnych + 210 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
2) wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
3) wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
4) analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki
obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
5) wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
2) pracowniach:
a) rentgenodiagnostycznych,
b) stomatologicznych,
c) KT (tomografii komputerowej),
d) MR (rezonansu magnetycznego),
e) badań naczyniowych,
f) densytometrii kośćca,
g) mammografii,
h) izotopowych,
i) radioterapii,
j) EKG,
k) EEG,
l) EMG,
m) audiologii,
n) spirometrii, ultrasonografii,
o) oraz zakładach przemysłowych wykorzystujących aparaturę rentgenowską.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) podstawy psychologii i etyki
2) działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
3) język angielski zawodowy
4) język migowy
5) zdrowie publiczne
6) anatomia z fizjologią
7) podstawy patologii
8) ochrona radiologiczna
9) fizyka i aparatura w elektroradiologii
10) diagnostyka obrazowa
11) diagnostyka elektromedyczna
12) radioterapia
13) pracownia anatomii radiologicznej
14) pierwsza pomoc
15) pracownia diagnostyki obrazowej
16) pracownia elektromedyczna
17) pracownia radioterapii i medycyny nuklearnej
18) zajęcia praktyczne
19) wychowanie fizyczne
20) praktyki zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii