Technik archiwista

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:
   a) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
   b) ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
   c) brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;
   d) przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;
2) w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:
   a) opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej;
   b) opracowywania dokumentacji audiowizualnej;
   c) gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Okres nauki: 2 lata w formie zaocznej – (700 godzin lekcyjnych + 140 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia w soboty i w niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00 – 21:00 + raz w miesiącu w piątek w godzinach 16:30 – 20:00).

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) zakładania, organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego;
2) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
3) opracowywania zasobu archiwalnego;
4) klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji archiwalnej;
5) opracowywania inwentarza książkowego;
6) obsługiwania komputerowego systemu informacji archiwalnej;
7) zabezpieczenia dokumentacji archiwalnej;
8) popularyzowania materiałów archiwalnych;
9) zarządzania dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) archiwach państwowych i niepaństwowych;
2) gromadzących zasoby historyczne i bieżące;
3) składnicach akt oraz archiwach zakładowych.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy.
2) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
3) Gromadzenie dokumentacji na informatycznych nośnikach danych.
4) Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjnokartograficznej.
5) Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej.
6) Opracowywanie materiałów archiwalnych.
7) Organizowanie archiwum.
8) Podstawy prowadzenia archiwum.
9) Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej.
10) Prowadzenie archiwum.
11) Język obcy zawodowy.
12) Język migowy.
13) Kompetencje personalne i społeczne.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych