Ortoptystka

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:

1) wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
2) prowadzenia ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz zaburzeniach widzenia obuocznego;
3) dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych do wykonywania ćwiczeń ortoptycznych;
4) współpracy z pacjentem, lekarzem okulistą, ortometrystą i zespołem terapeutycznym;
5) prowadzenia profilaktyki dotyczącej narządu wzroku.

Okres nauki: 2 lata w formie dziennej – (25 godzin lekcyjnych + 3 godziny wychowania fizycznego w tygodniu (5 dni nauki) + 280 godz. praktyk zawodowych).

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

1) wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
2) prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
3) prowadzenie szczegółowych badań strabologicznych;
4) dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych;
5) komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;
6) prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

1) gabinetach leczenia zeza;
2) poradniach okulistycznych;
3) szpitalnych i klinicznych oddziałach okulistyki;
4) gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych;
5) samodzielna działalność gospodarcza dotycząca świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy.
2) Podstawy ortoptyki.
3) Wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych.
4) Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i w innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz widzenia obuocznego.
5) Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych do ćwiczeń ortoptycznych.
6) Język obcy zawodowy.
7) Język migowy.
8) Kompetencje personalne i społeczne.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki