Higienistka stomatologiczna

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
2) organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
3) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
4) wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
5) prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Okres nauki: 2 lata w formie stacjonarnej – (19 godzin lekcyjnych w tygodniu (3 – 4 dni nauki) + 210 godzin praktyk zawodowych.

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;
2) organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
3) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
4) wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
5) prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) gabinetach i klinikach stomatologicznych
2) gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy.
1) Bezpieczeństwo i higiena pracy.
2) Podstawy higieny dentystycznej.
3) Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych.
4) Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej.
5) Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego.
6) Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną.
7) Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia.
8) Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami.
9) Język obcy zawodowy.
10) Język migowy.
11) Kompetencje personalne i społeczne.
2) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
3) Gromadzenie dokumentacji na informatycznych nośnikach danych.
4) Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjnokartograficznej.
5) Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej.
6) Opracowywanie materiałów archiwalnych.
7) Organizowanie archiwum.
8) Podstawy prowadzenia archiwum.
9) Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej.
10) Prowadzenie archiwum.
11) Język obcy zawodowy.
12) Język migowy.
13) Kompetencje personalne i społeczne.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia