Technik elektroniki i informatyki medycznej

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) instalowania i uruchamiania urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi;
2) instalowania i uruchamiania urządzeń informatyki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi;
3) eksploatowania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej;
4) prowadzenia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń elektroniki i informatyki medycznej;
5) przeprowadzania montażu urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej zgodnie z dokumentacją;
6) wykonywania pomiarów i oceniania stanu technicznego urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.

Okres nauki: 2 lata w formie dziennej lub stacjonarnej  (1360 godz. zajęć lekcyjnych + 210 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
Montażu i eksploatacji urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) we wszystkich placówkach leczniczych,
2) laboratoriach medycznych
3) instytucjach świadczących usługi informatyczne dla jednostek ochrony zdrowia wyposażone w specjalistyczne systemy medyczne,
4) instytucjach wykorzystujących sprzęt i oprogramowanie medyczne związane z administrowaniem bazami danych,

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:
1) Bezpieczeństwo i higiena pracy
2) Podstawy elektrotechniki i elektroniki
3) Wykorzystanie oddziaływania czynników fizykalnych na organizm człowieka
4) Instalacja, uruchamianie i konfiguracja urządzeń elektroniki i systemów informatyki medycznej
5) Eksploatacja urządzeń elektroniki i informatyki medycznej
6) Język obcy zawodowy
7) Praktyki zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki

Medycznej