Opiekun osoby starszej

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej a w szczególności:
2) ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;
3) diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego
4) w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;
5) dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;
6) mobilizowania osoby starszej do aktywności.

Okres nauki: 2 lata w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej (1160 godz. zajęć lekcyjnych + 140 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności
2) rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
3) dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo – wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
5) nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) bezpieczeństwo i higiena pracy
2) język migowy
3) język angielski zawodowy
4) podstawy socjologii
5) podstawy opieki nad osobą starszą
6) elementy terapii zajęciowej
7) pierwsza pomoc
8) pracownia opiekuńczo pielęgnacyjna
9) pracownia pomocy społecznej
10) praktyka zawodowa

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) oddziałach szpitalnych
2) domach pomocy społecznej
3) zakładach opiekuńczo-leczniczych
4) hospicjach
5) środowiskowych domach pomocy
6) domu pacjenta jako indywidualna opieka
7) domu pogodnej starości

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej